Styret i Sogndal Fotball AS

Jan Rune Årøy
Styreleiar Sogndal Fotball AS
jan.aaroy@ssf.no

Ingvar Stadheim
Styremedlem
ingvarstadheim@gmail.com

Tor Arne Ness
Styremedlem
tor-arne.ness@kaupanger.toyota.no

Margrethe Svidal
Styremedlem
m.svidal@frisurf.no

Trude Ramstad
Styremedlem
trude.ramstad@lerum.no

Vegard Fusche Moe
Styremedlem
Vegard.Fusche.Moe@hisf.no

Tom Rune Kongelf
Styremedlem
Tom.Rune.Kongelf@hvl.no

Annonse fra Obos-ligaen: